img5.gif img6.gif img8.gif

                                                                                                                  

Research Center for Aging Mechanism and
Development of Biotechnology for Aging Control

   센터소개
   과제구성
  
센터구성 및 추진체계
  
센터조직도
  
참여연구원 편성표
   참여기업
   연구시설
   연구기자재
   자료실/센터규정
   1단계 연구성과  
  
게시판
  
관련기사
  
FAQ/Contact 

img3.gif  

Copyright ⓒ 2002-2003 일송생명과학연구소
All rights reserved. (
431-060) 경기도 안양시 동안구 관양동 1605-4 일송빌딩
Tel. 031)380-1986,1936  Fax. 031)388-3427